Turuncu Kuşak Sınavı

Turuncu Kuşak Sınavı

TURUNCU KUŞAK İMTİHAN SORULARI

 

 

KİHON:

1-  Oi Tsuki Jodan

2-  Oi Tsuki Chudan

3-  Nihon Tsuki (Oi Tsuki- Gyaku Tsuki)

4-  Age Uke - Gyaku Tsuki

5-  Soto Uke - Gyaku Tsuki

6-  Uchi Uke -Gyaku Tsuki

7-  Gedan Barai - Gyaku Tsuki

8-  Shuto Uke (Kokutsu Dachi) -Tate Nükite (Zenkutsu Dachi)

9-  Kizami  Mae Geri - Mae Geri

10- Kizami Yoko Geri -Yoko Geri

11- Kizami Mawashi Geri - Mawashi Geri

12- Ushiro Geri

 

GOHON KUMİTE

a) Oi Tsuki Jodan

b) Oi Tsuki Chudan c) Mae Geri Chudan

 

KATA:

Heian Shodan

Heian Nidan