Kahverengi Kuşak Sınavı

Kahverengi Kuşak Sınavı

KAVERENGİ KUŞAK İMTİHAN SORULARI

KİHON:

 

1-  Sanbon Tsuki

2-  Age Uke - Gyaku Tsuki- Age Empı Uchı

3-  SotoUke -Yoko Empi Uchi(Kiba Dachi - Uraken Uchi(Kiba Dachi) - Gyaku Tsukı (Zenkutsu Dachi

4-  Uchi Uke –Kizami Tsuki- Gyaku Tsuki –Mae Empı Uchı

5-  Shuto Uke – Kizami Mae geri -Tate Nükite- Shuto Uchı- Gyaku Shuto Uchı

6-  Kizami Mae Geri - Mae Geri Jodan Tsuki - Gyaku Tsuki

7-  Kizami Yoko Geri -Yoko Geri- Uraken Uchı - Gyaku Tsuki

8-  Kizami Mawashi Geri- Mawashi Geri- Uraken Uchı- Gyaku Tsuki

9-  Mae Geri (Öne)– Yoke Geri(Yana)- Mawashı Geri(Öne) aynı ayakla

10- Shiho Mae Geri

11- Shiho Tate Shute Uke  - Gyaku Tsuki

SANBON KUMITE

a)  Jodan Oi Tsukı

b)  Chudan Oi Tsuki

c)  Chudan Mae Geri

KİHON İPPON KUMITE :

a) Oi Tsukı Jodan

b) Oi Tsuki Chudan

c) Mae Geri  Chudan

d) Mawashi Geri Jodan

e) Yoko Geri Chudan

KATA

Heian Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan

Heian Yondan

Heian  Godan